Monday, March 10, 2014

Jehi Jehi vaigaa


EmAm
Hithugaa vaahaa oinhaa ruimaa kekulhun 
B
Gurubaan veydhey 
Em
Jehi jehi vaaigaa 

 
Hithugaa vaahaa hurihaa rihumaa kekulhun 
Thuthuru alhaa 
Jehifa dhiyaainmaa 
x2 
 
Em
Deewana vevidhiya loabi fari'fari' 
F#
Moosun hulhagu iruvaa halhaa aaifadhaain 
Em
Oyaa vayaa fidhaa vaairu dhusheemey 
 
Veema eylobuveythi farihihithaa 
Veyjaaindhethan hekivaaney kanves nuvaa 
Reyaa dhuvaaluvee 
Naamaan kamhey gaa 
 
Raivilaa oseymun 
Veyseymun keseymun gos 
Jehi jehi vaaigaa 
 
Hithugaa vevifaa oinhaa vaudhuthakunvaa 
Furifuri araa  
jehifadhiyaaimaa 
 
Mithuraa kurihaa hurihaa vaudhuthakeyvee 
dhuniyen nuvaaa 
Jehi jehi vaaigaa 
 
Lalalalalaaaaaala *4 
 
Veema ey fonifari vaahakaain 
Moosum hulhagu iruvaa halhaa aai fadhaain 
Evaareyaa nayaa maathakudherenvaa 
 
Visnaanulaamakuri ufaa veegoinuegi 
Veyjaan dhethan hekivaaneykanves nuvaa 
Reyaa dhuvaaluvee naamaankameh gaa 
 
Raivilaa oseymun veyseymungos 
Jehi jehi vaaigaa 
 
Hithugaa oinhaa hurihaa rihumaa hinithun 
Fudufuduveyjey 
Jehi jehi vaaiga 
 
Mithuraa kurihaa hurihaa foni umeedhaa 
gurubaan Veydhey jehifadhiyaaimaa 
Jehi jehi vaaigaa 
 
Laaalaaaaaaa * 2 

No comments:

Post a Comment