Wednesday, January 4, 2012

Adheys

(C)thee neyvaaey magey
vindhey thy ma(G)gey
hithaa furaanaige dhirumey
(F)thy nunhey reydhuvaa ma(C)gey
thee unmeedhey magey
maazy ey magey
dhelo fureyney dhiyaimaa
thynunhey lobivaa magey

(F)heyonuvaaney rovvaafaa nu(G)dhaashey
(F)lobivaaey annaa(G)shey
aadhey(F)hey meekuraa huttey(C)shey
(F)maafudheyshey heelaa(G)shey'
kuh kure(F)vijjeyye kuh kury ma(G)shey

thee yaaraa ey magey'm
milkey thy magey
govaanamey lobivaathy
thy nunhey aashigaa magey

heyonuvaaney dhookoffa dhiyaimaa
rola rolaa hureveyny
aadheytho inthizaar kureveyny
hodha hodhaa hureveyny
isufulaladhy hih magey rony

thee manziley magey raasthaaey magey
niyaa iveytho hurymey
thy nunhey saahibaa magey

No comments:

Post a Comment