Monday, December 26, 2011

Saahibaa-Sultans

Chorus:
((C)vindhaa hi(F)thaa vaki koh
nu(G)laashey saahi(C)baaey
(C)vninjaa ufaa(F)thah
hodha (G)dheyshey saahi(C)vbaaey
minjeh nu(F)vaaney
thiay(G)dhey shazaa in (C)vsaahibaa)*2
(C)vvindhaa hi(F)thaa vaki koh
nu(G)laashey saahi(C)baaey

(C)vvevuny kihi(F)nehhey kon kusheh (G)hey
aniyaa (C)hithah dhn thiyadheny
nehhey maa(F)feh vykus(G)hah
ufaleh ne(C)they mihithaa meyaa

kurihaa ufaa unmeedhuthah nethigelligen ufalaa mjaa
vevigen dhany gina dhuniyeah
umurun dhebai ves vy fahun

Chorus
vindhaa hithaa vaki koh
nulaashey saahibaaey

ladhuvethikamaa hithaamadhin kolhufain jehyyeymihithugaa
veyny handhaan thah nufilaey umurah mi goihey hama othy

Chorus


Chords Used


    032010
F      033210
G     320033

No comments:

Post a Comment