Sunday, July 13, 2014

ROE ROE HALAAKUVAA -ABSY


Intro ( Dm,Dm,C,C,A#,A#,A) REPEAR 4 TIME 
play like reggae  
 
 
DmCA#A  CA#A
ROE ROE HALAAKUVAA insaanaky kobaa 
beynun goi nuvi kamun heevaa goi dheki balaa 
 
ROE ROE HALAAKUVAA insaanaky kobaa 
beynun goi nuvi kamun heevaa goi dheki balaa 
 
FCA
saahibaa mihuthu ge rani kan kury ee 
saahibaa mihithuge ranikan kury ee 
 
dhen veyndhenivi gothugaa vakivy vakivun aii 
mihithaama thah dhenvy sababeh angaa nuhey 
saahibaa mihuthu ge rani kan kury ee 
saahibaa mihithuge ranikan kury ee 
dhen ai e kolhigandugaa abadhah vakivun aii 
mi hithaamah dhenvy sababeh bunedheynuhey 

Raivilaa


BEF#B
rai vilaa henvaa eki kulathah fanduvaniye 

vaudhaa huvaa koffa edhuvasthah nethi dhaniye 
dhuniyeyn vafaatherikan nethi rulhiverikan vaniye 
thagudheerugaa vaan neh kamakah dhen edheveniye 
 
BEF#EB
ey handhaa kyvvehey kushaky kobaahey magey 
 
inthizaarehgaa mulhi umurah hunnanvyhey 
nethi dhaa hayaathah dhen faruvaa eh ves nethyhey 
ras reethi maathahves ahareh kamugaa vaniye 
karunaige korehgaa fethi dhaathy buneveniyye 
 
EF#
nunidhaama ovegen thiya hiyaalah gellifaa 
F#
gislaa mi roveny ihusaasthah ginavfaa 
BEF#EE
lobivaa kyvvehey kushaky kobaahey magey

RONIYYE HIH ZUVAAN - SHIUZ


F#m   C#
vany paruvaanaa mivaru 
ED
balan ey aadhey habaru 

vany gaafil kyvvehey 
hithah nukureyhe asaru 
 
F#mC#E
thy lobin vyhe ma fanaavaan 
DC#F#m
roniye hih zuvaan 
 
F#mC#F#m
dhiny aniyaa kalaaey 
F#mC#F#m
kury zahamey hithaai jaaan 
nudhaashey yaaru ogaavey 
roniyye hih zuvaan 
 
badhal nethunytho mulhin 
badhal thiya vy kyvvehey 
madhadhu huriaha heyo hithun 
handhuma nethuny kyvegen 
 
kurymey hih magey gurubaan 
roniyye hih zuvaan 
 
 
dhiny aniyaa kalaaey 
kury zahamey hithaai jaaan 
nudhaashey yaaru ogaavey 
roniyye hih zuvaan  
 
F#mE
abadhu ekugaa vy kurin 
DC#
ahuramathivymey hithun 
sababu vakivy neyngumun 
karuna nuhikey adhu lolun 
 
F#mC#
dhany vindhey magey 
E
ve himeyn  
DC#F#m
roniyyye hih zuvaa
 
dhiny aniyaa kalaaey 
kury zahamey hithaai jaaan 
nudhaashey yaaru ogaavey 
roniyye hih zuvaan 

FARI PAREE - MEZZO


whole song is based on ( C,C,F,G)

sirru sirrun maadhurun
heeviye govaahen
heeli heelumakun vevi mulhin
andhiri kan filuvaifiye


eiiyye fari paree ey
eii hei hei heii fari paree ey

thaveeru hithugaa kurehuney'
fahathun hingaa gos hodhunye
rattehi kamah edhi govi varun
fasdhy enburifaa heeliye
fari paree ey
eii hei hei heii fari paree ey

maamathin tharithaku thereyn
handhuvaruge al fandu kuruviye
kairiyah ais madu madun
sirreh mashah bune dhyfiye

fari fari paryaa eku maves
udhuheyne goi bunedhyfiye
hinithunve ovefiya jahanikoh
asthaa endhun vettijeyaa
fari paree ey
eii hei hei heii fari paree ey

sirru sirrun maadhurun
heeviye govaahen
heeli heelumakun vevi mulhin
andhiri kan filuvaifiye
eiiyye fari paree ey
eii hei hei heii fari paree ey


Friday, July 11, 2014

Kandumathi


AA#A
Adhu udhares bahdhaa bana kollaa kulliyakah vai dhen gadhavy 
Kandun negi bodu biya raalhuntho dhe athah thalhuvaalyma dhiya hindhuny 
Kanduvaathin alithah dhillaa thanugaa adufah gadha kolly 
AA#AA#A
Kandumathin fenunu babureh kuda dhonige kurimathin huraskuryeeeeeee 
DmCA#A
Kandumathygaa naaman kamun vaanuvaa ves neynguny 
Kanduamthin e fenna thanthan falhuveri kudhin birugathy 
Kandumathygaa naaman kamun vaanuvaa ves neynguny 
Kanduamthin e fenna thanthan falhuveri kudhin birugathyvahakuves  
 Kandugaa kulavaru gadhavathan fenumun dhonfuthu moyavan feshy 
Kalhufonu boki angain adhi jinni moyain meehaa miya kolly 
Dhuvahakuves nudhekeyhaa rythi vilaathu parynthah fennaaan feshy 
Thakubyruthakun kiyaveli kiyavaan falhuveri kudhin handhaan nethuny 
Kandumathygaa naaman kamun vaanuvaa ves neynguny 
Kanduamthin e fenna kanthah falhuveri kudhin birugathyvahakuves  
Kandumathygaa naaman kamun vaanuvaa ves neynguny 
Kanduamthin e fenna than than falhuveri kudhin birugathyvahakuves  

Ruhibala dhen – sultans 
CFGC
Ruhi bala dhen hendhunaa havyraa fenilumah nuruheynuhey 
CFG
Ruhibala dhen dhehithun hithah dhas kollumah 
FGAm
Ekugaa ulhen vaudheh kuran ruhidhaanuhey  
GFG
Midhehih gulhen edhigen bunymey 
C
ruhibala dhen ( reethyge raany ey  *3) 
 
CFC
hodha dheynan dhuniyeyn ufalaa araa
CFC
lobi lobin firumaadhy hurihaa ufaa 
FGFG
Edhigen bunin mihthah shifaa dhevvaanutho ekugaa ulhen 
AmGFG
Ruhidhaanutho midhehih gulhen edhigen bunymey 
 
hih ufaavaa mooneythy dhuniyeygavaa 
rani kamey mihithuga kuraa raanyye thy 
visnaanutho mi edhun magey furihamakuran ekugaa ulhen 
ruhidhaanutho midhehih gulhen edhigen bunymey 
 
Ruhi bala dhen hendhunaa havyraa fenilumah nuruheynuhey 
Ruhibala dhen dhehithun hithah dhas kollumah 
Ekugaa ulhen vaudheh kuran ruhidhaanuhey  
midhehih gulhen edhigen bunymey 
ruhibala dhen ( reethyge raany ey  *3)